Jak można obniżyć koszty żywienia kur niosek?

Niezależnie od tego, jak zmienia się cena jaj, koszty związane z żywieniem kur niosek stanowią ponad 60% całkowitych kosztów produkcji. Optymalizacja składu paszy dla poprawienia nieśności wydaję się być zatem bardzo istotną kwestią zarówno dla producentów, jak i dostawców żywności. Rentowna produkcja drobiu to taka, która...

Niezależnie od tego, jak zmienia się cena jaj, koszty związane z żywieniem kur niosek stanowią ponad 60% całkowitych kosztów produkcji. Optymalizacja składu paszy dla poprawienia nieśności wydaję się być zatem bardzo istotną kwestią zarówno dla producentów, jak i dostawców żywności. Rentowna produkcja drobiu to taka, która przynosi dobry zwrot z inwestycji różnym podmiotom w łańcuchu produkcyjnym. Połączenie koncepcji Performizer® z fitogenicznym dodatkiem paszowym Biostrong® 510 wykazuje potwierdzone działanie zwiększające wydajność i produktywność, a także obniża koszty żywienia w przeliczeniu na jednostkę produktu końcowego.

Obniżenie kosztów żywienia poprzez poprawę strawności składników odżywczych

Oprócz korzystania z narzędzi zarządzania w celu poprawy nieśności, aby osiągnąć rentowną produkcję jaj należy skupić się na obniżaniu kosztów paszy w przeliczeniu na jednostkę produktu końcowego (kg lub liczba jaj). Fitogeniczne dodatki paszowe mogą odegrać ważną rolę w tworzeniu najbardziej opłacalnej formuły paszowej. Potencjał dodatków paszowych w zakresie poprawy strawności surowego białka, aminokwasów i energii umożliwia lepsze wykorzystanie paszy, a tym samym obniża koszty żywienia w przeliczeniu na jednostkę produktu końcowego. Badania wykazują, że dodanie określonych fitogenicznych dodatków paszowych może stymulować sekrecję soków trawiennych oraz zwiększać aktywność enzymów w przewodzie pokarmowym, co w konsekwencji poprawia strawność i absorpcję składników odżywczych. Oznacza to, że dzięki fitogenikom zwierzęta wykorzystują większą ich część. Skutkuje to zwiększoną produkcją i wagą jaj, a także lepszym wykorzystaniem paszy, co przekłada się na obniżenie kosztów żywienia w przeliczeniu na kilogram jaj.

Gdy mamy do czynienia z wysokim poziomem cen pasz, dodatki paszowe wydają się być prawie „dobrem luksusowym”, ponieważ z początku podnoszą one koszty żywienia. To założenie nie jest słuszne, gdyż lepsze wykorzystanie składników odżywczych i poprawa wydajności zwierząt spowoduje obniżenie kosztów żywienia w przeliczeniu na jednostkę produktu do momentu osiągnięcia pełnego potencjału genetycznego zwierzęcia. Zastosowanie fitogenicznych dodatków paszowych i lepsze wykorzystanie składników odżywczych przynosi dodatkowe korzyści w połączeniu z nowoczesnym programem karmienia, który uwzględnia wydajność nowoczesnych kur niosek przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu wysokich cen pasz.

Najniższe koszty paszy dla drobiu dzięki naturalnej koncepcji

Liczne badania i próby terenowe wykazały, że zastosowanie Biostrong® 510 poprawia wydajność ptaków poprzez maksymalizacje wykorzystania paszy i składników odżywczych. Z uzyskanego efektu netto zwiększonej strawności składników można skorzystać na dwa sposoby: W zależności od celu produkcji i indywidualnych wymagań klientów, fitogeniczny dodatek paszowy Biostrong® 510 może być stosowany jako „dopełnienie” - dla zwiększenia wydajności zwierząt lub w połączeniu z koncepcją Performizer® - aby obniżyć koszty żywienia. A zatem, co zawiera w sobie koncepcja Performizer®? Wspomnianą wcześniej poprawę strawności składników odżywczych przelicza się na matrycę wartości odżywczych, którą wykorzystuje się w programach tworzenia paszy przy najniższych kosztach. W konsekwencji ponosimy niższe koszty w przeliczeniu tonę paszy przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wydajności. Matryce wartości odżywczych oparte są na wielu badaniach strawności u różnych gatunków drobiu w różnych grupach wiekowych.

Ryc. 1. Względna wydajność produkcyjna (grupa kontrolna = 100%) białych kur niosek podczas 13-tygodniowego okresu doświadczalnego, karmionych dietą normalną (grupa kontrolna C) lub dietą z niską gęstością składników odżywczych (grupa kontrolna negatywna NC) z dodatkiem 150 ppm Biostrong®510 i bez niego.

Aby potwierdzić skuteczność zastosowania koncepcji Performizer® u niosek, przeprowadzono 13-tygodniowy test wydajności z 864 białymi nioskami rasy Lohmann LSL. Kury trzymano w dużych otwieranych klatkach. Karmione były zgodnie z zapotrzebowaniem dietą kontrolną kukurydza/soja (C) z dodatkiem 150 ppm Biostrong® 510 lub bez niego. Dodatkowo dieta kontrolna została zmieniona na podstawie matrycy składników odżywczych Performizer®. Ta negatywna grupa kontrolna (NC) była również karmiona z dodatkiem 150 ppm Biostrong® 510 lub bez niego. Wydajność produkcji mierzona była podczas 13-tygodniowego okresu eksperymentalnego poprzedzonego dwutygodniowym okresem przed eksperymentalnym. Wykazano, że suplementacja dodatkiem paszowym Biostrong® 510 poprawiła wykorzystanie paszy o 1,3%, niezależnie od grupy kontrolnej. Ponadto, dodatek Biostrong® 510 do diety kontrolnej w obu grupach skutkował zwiększoną masą jaj i poprawą nieśności (Ryc. 1). Kury karmione dietą o niższej gęstości odżywczej pobierały liczbowo (1,5%) więcej paszy w porównaniu z grupą kontrolną. Niższa gęstość odżywcza racji żywieniowej obliczona na podstawie matrycy odżywczej Performizer® nie miała wpływu na masę jaj dzięki zwiększonemu pobieraniu paszy. To badanie wyraźnie pokazuje, że wydajność kur niosek w grupie kontrolnej negatywnej z dodatkiem Biostrong® 510 była co najmniej równa diecie w grupie kontrolnej, potwierdzając działanie matrycy Biostrong® Performizer.

Przy stosowaniu produktu Biostrong® 510, koncepcja Performizer® dostarcza dodatkowych korzyści w postaci np. większej ilości surowego białka (aminokwasów) w formule paszowej poprzez zwiększoną aktywność proteaz w przewodzie pokarmowym. W przeliczeniu: 150 ppm Biostrong® 510 oszczędza ok. 11kg mączki sojowej na tonę paszy. Dzięki temu, że spada również zapotrzebowanie na składniki mineralne i energię, możliwe są jeszcze bardziej ekonomiczne formuły. To wszystko pozwala obniżyć koszty żywienia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej nieśności. W kilku badaniach obliczono zwrot z inwestycji (ROI: stosunek zysku z inwestycji i zainwestowanej kwoty), by ocenić efektywność ekonomiczną fitogenicznego dodatku paszowego Biostrong® 510 w produkcji kur niosek. Obliczenia wskaźnika ROI opierają się na cenie sprzedaży w przeliczeniu na kilogram masy jaj i kosztów żywienia (w tym dodatków paszowych) w przeliczeniu na zniesione jaja. Pomimo początkowego podniesienia kosztów w przeliczeniu na tonę paszy, dodanie Biostrong® 510 do paszy kur niosek jest zdecydowanie opłacalną inwestycją: Dodatkowa marża dzięki poprawionej nieśności lub możliwości zmiany składu diety na mniej gęstą odżywczo, co skutkuje w oszczędnościach przez obniżone koszty paszy. Ekonomiczne wyliczenia z instytutowych testów i terenowych prób badawczych z Biostrong® 510 wykazały typowy ROI wynoszący ponad 3:1. Oznacza to, że zainwestowanie 1 PLN w przeliczeniu na 100 kur niosek podczas cyklu produkcyjnego przyniesie oszczędności w wysokości 3 PLN na koniec cyklu w przeliczeniu na 100 kur niosek.

Podsumowanie

Rosnące koszty paszy zmuszają do poszukiwania rozwiązań dla utrzymania rentownej hodowli kur niosek i produkcji jaj. Fitogeniczny dodatek paszowy Biostrong® 510 jest specjalnie opracowany, by zwiększał wydajność produkcji poprzez lepszą strawność paszy. Dodatki z tej grupy mogą podnosić zwrot z inwestycji na dwa sposoby: po pierwsze - zastosowanie dodatku paszowego jako „dopełnienie” paszy zwiększa strawność składników odżywczych i wydajność lub po drugie – koncepcja Performizer® może być wykorzystana do przeformułowania diety na podstawie poprawionej strawności składników odżywczych, a tym samym mniejszych kosztów żywienia. Umożliwia to utrzymanie stałej wydajności przy obniżonych kosztach w przeliczeniu na tonę paszy – jest to sytuacja korzystna zarówno dla producenta, jak i zwierząt.